به سایت آسا خوش آمدید.

 Bitzer-Semi Hermetic Screw Compressors


انواع کمپرسورهای اسکرو سمی هرماتیک بیتزر

کمپرسور اسکرو سمی هرماتیک بیتزر مدل HSN7451-60 60 اسب ( 60HP )
کمپرسور اسکرو سمی هرماتیک بیتزر مدل HSN7461-760 70 اسب ( 70HP )
کمپرسور اسکرو سمی هرماتیک بیتزر مدل HSN7471-75 75 اسب ( 75HP )
کمپرسور اسکرو سمی هرماتیک بیتزر مدل HSN8571-125 125 اسب ( 125HP )
کمپرسور اسکرو سمی هرماتیک بیتزر مدل HSK7451-70 70 اسب ( 70HP )
کمپرسور اسکرو سمی هرماتیک بیتزر مدل HSK7461-80 80 اسب ( 80HP )
کمپرسور اسکرو سمی هرماتیک بیتزر مدل HSK7471-90 90 اسب ( 90HP )
کمپرسور اسکرو سمی هرماتیک بیتزر مدل HSK8551-110 110 اسب ( 110HP )
کمپرسور اسکرو سمی هرماتیک بیتزر مدل HSK8561-125 125 اسب ( 125HP )
Image On This Saturday

انواع گازهای فریون هانیول و فروژن-Frogen &Honeywell


ورود کاربران