به سایت آسا خوش آمدید.

06D Series Carrier Semi-Hermetic Reciprocating Compressors
انواع کمپرسور های سمی هرماتیک کریر O6D

کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6DM808 3 اسب ( 3HP ) دو سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6DM313 5 اسب ( 5HP ) چهار سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6DA818 6.5 اسب ( 6.5HP ) چهار سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6DA824 7.5 اسب ( 7.5HP ) شش سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6DA328 10 اسب ( 10HP ) شش سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6DM86 10 اسب ( 10HP ) شش سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6DA534 15 اسب ( 15HP ) شش سیلندر


Image On This Saturday

انواع گازهای فریون هانیول و فروژن-Frogen &Honeywell


ورود کاربران