به سایت آسا خوش آمدید.

Danfoss Maneurop Compressors
انواع کمپرسورهای دانفوس منیروپ سری MTZ

کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 22-5 VM 1 فاز (1.8 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 28-5VM 1 فاز ( 2.3 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 28-4VM 3 فاز ( 2.3 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 32-5VM 1 فاز ( 2.6 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 32-4VM 3 فاز ( 2.6 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 36-5VM 1 فاز ( 1ph )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 36-4VM 3 فاز ( 3 PH )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 40-4VM 3 فاز ( 3.3 PH )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 50-4VM 3 فاز ( 4.1 PH )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 56-4VM 3 فاز ( 4.6 PH)
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 64-4VM 3 فاز ( 5.3 PH )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 72-4VM 3 فاز ( 6 PH )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 80-4VM 3 فاز ( 6.6 PH )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 100-4VM 3 فاز ( 8.3 PH )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 125-4VM 3 فاز ( 10 PH )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 144-4VM 3 فاز ( 12 PH )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 160-4VM 3 فاز ( 13 PH )
Image On This Saturday

انواع گازهای فریون هانیول و فروژن-Frogen &Honeywell


ورود کاربران