به سایت آسا خوش آمدید.

Danfoss Maneurop Compressors
انواع کمپرسورهای دانفوس منیروپ سری MT

کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 22-5 VM 1 فاز ( 1.8 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 28-5VM 1 فاز ( 2.3 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 28-4VM 3 فاز ( 2.3 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 32-5VM 1 فاز ( 2.6 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 32-4VM 3 فاز ( 2.6 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 36-5VM 3 فاز ( 3 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 36-4VM 3 فاز ( 3 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 40-4VM 3 فاز ( 3.3 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 50-4VM 3 فاز ( 4.1 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 56-4VM 3 فاز ( 4.6 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 64-4VM 3 فاز ( 5.3 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 72-4VM 3 فاز ( 6 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 80-4VM 3 فاز ( 6.6 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 81-4VM 3 فاز ( 6.7 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 100-4VM 3 فاز ( 8.3 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 125-4VM 3 فاز ( 10.4 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 144-4VM 3 فاز ( 12 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 160-4VM 3 فاز ( 13.3 HP )
Image On This Saturday

انواع گازهای فریون هانیول و فروژن-Frogen &Honeywell


ورود کاربران